Μοναστήρι του Τίμιου Σταυρού - Monastery of Timiou StavrouThe monastery of Timios Stavros builded at 16 century. It flourishes in early 18 century, when active abbot and monks have contributed to the increase in wealth. "It has remarkable images of art, works of painter Manuel Falaiouloy. Around the end of the 18 century raised claims on the monastery of St. Eleftheriou, according to a patriarchal sigillion of April 1801.
But the intervention of the Patriarchate and dragoumanoy naval ships Kallimachis canselled the expansionist visions of the abbot of the Monastery of Holy Cross his hollyness Mina. Next to the monastery there is a small Byzantine church with Byzantine religious paintings Agios Nikitas or in other respects the Lord of the World. However, in each case is the fact that main fresco, is the «Lord of the World».
Η Ίδρυση της ανάγεται στον 16° αιώνα.Ακμάζει στις αρχές του18°° αιώνα, όταν δραστήριοι ηγούμενοι και μοναχοί συνέτειναν στην αύξηση του πλούτου της.'Έχει αξιόλογης τέχνης εικόνες, έργα του ζωγράφου Μανουήλ Φαλαιούλου. Περί τα τέλη του 18°ου αιώνα ήγειρε αξιώσεις πάνω στη Μονή του Αγίου Ελευθερίου, σύμφωνα με το πατριαρχικό σιγίλλιον του Απριλίου του 1801.
Η παρέμβαση όμως του Πατριαρχείου και του δραγουμάνου του Στόλου Καλλιμάχη εματαίωσαν τις επεκτατικές βλέψεις του ηγούμενου της Μονής Τιμίου Σταυρού, οσιότατου Μηνά. Δίπλα στη Μονή υπάρχει μικρή βυζαντινή εκκλησία με βυζαντινές αγιογραφίες ο Άγιος Νικήτας ή κατ' άλλη άποψη ο Αφέντης του Κόσμου. Πάντως σε κάθε περίπτωση γεγονός είναι ότι η κυριότερη τοιχογραφία της είναι «ο Αφέντης του Κόσμου».

No comments: