Ονοματολογία στη Βόρεια Ορεινή Νάξο - Onomatology in North Mountain Naxos

Τα ονόματα με τα οποία συναντάμε τα χωριά της βόρειας ορεινής Νάξου την περίοδο της Φραγκοκρατίας είναι Κεραμωτή, Τρικοκιές (Κόρωνος), Σκαδός, Μέση και Κομνιακή (Κορωνίδα). Το όνομα Βόθροι χρησιμοποιείται άλλοτε για όλη τη βόρεια ορεινή Νάξο, άλλοτε για τμήματα ή ολόκληρη την περιοχή των Σμυριδοχωρίων (1) και άλλοτε για την σημερινή Κόρωνο (2).
Το 1835 ιδρύθηκε ο παλαιός δήμος Κορωνίδας που περιελάμβανε όλα τα χωριά της βόρειας ορεινής Νάξου με πρωτεύουσα την Κωμιακή (βλέπε παρακάτω). Έκτος από την Κωμιακή τα χωριά που τον απάρτιζαν ήταν η Κεραμωτή (μαζί με Σίφωνες), οι Τρικοκιές και το Σκαδό (μαζί με τη Μέση). Στην επόμενη απογραφή (1844) η περιοχή περιλαμβάνεται στον δήμο Απειρανθίας με πρωτεύουσα της Απείρανθο. Τα ονόματα των χωριών παραμένουν τα ίδια.
Τη 24η Ιουνίου του 1858 η περιοχή της βόρειας ορεινής Νάξου ανασυγκροτείται στον παλαιό δήμο Κορωνίδας και πάλι με πρωτεύουσα τη Κωμιακή. Στην απογραφή του 1907 βρίσκουμε τις Τρικοκκιές (Κόρωνος) με το όνομα Βόθροι.
Ο παλαιός δήμος Κορωνίδας παρέμεινε ενιαίος δήμος μέχρι το 1912 όταν και διασπάστηκε σε τρεις διαφορετικούς δήμους (3): τον δήμο Βόθρων (Βόθροι-Κεραμωτή) με πρωτεύουσα τους Βόθρους, τον δήμο Σκαδού (Σκαδό-Μέση) με πρωτεύουσα το Σκαδό και τον δήμο Κορωνίδας με πρωτεύουσα την Κορωνίδα. Δηλαδή η Κωμιακή όχι μόνο οικειοποιήθηκε το όνομα Κορωνίδα για την ευρύτερη περιοχή της αλλά άλλαξε και το παραδοσιακό όνομα του χωριού.
Το 1927 ο δήμος Βόθρων μετονομάστηκε σε δήμο Κορώνου (4) παίρνοντας το όνομα του βουνού Κόρωνος που βρίσκεται πάνω από το χωριό, ουσιαστικά προσπαθώντας να διεκδικήσει το όνομα του παλαιού δήμου για λογαριασμό του.
Από το 1931 και η Κεραμωτή αποσπάται από την δικαιοδοσία της Κορώνου και γίνεται αυτόνομος δήμος ενώ το τελευταίο χωριό που έγινε αυτόνομος δήμος (5)(πλέον Κοινότητες) ήταν η Μέση το 1950 (6).
Κατόπιν τούτων, για λόγους political correct θα αναφερόμαστε σε κάθε χωριό με το όνομα το οποίο έχει την στιγμή για την οποία γίνεται η αναφορά. Για τη μεν Κόρωνο και μέχρι το 1907 θα αναφερόμαστε με το όνομα Τρικοκκιές, από το 1907 μέχρι το 1927 με το όνομα Βόθροι και από εκεί και έπειτα με το όνομα Κόρωνος. Για την Κορωνίδα θα αναφερόμαστε σε αυτήν με το όνομα Κωμιακή μέχρι το 1912 και από εκεί και έπειτα θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο όνομα για την ευρύτερη περιοχή ενώ το όνομα Κορωνίδα για το κεντρικό χωριό. Μέχρι και σήμερα τα δύο ονόματα είναι ενεργά για την περιοχή της Κωμιακής και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και από τους εντόπιους και από τους υπόλοιπους Νάξιους (7).

(1) Κεφαλληνιάδης 1996: 378-383
(2) Ζερλέντης 1925: 64-66
(3) Β.Δ. 29-8-1912 ΦΕΚ. Α 261/1912
(4) Β.Δ. 20-8-1927 ΦΕΚ. Α 179/1927
(5) Β.Δ. 12-1-1931, ΦΕΚ. Α 10/1931
(6) Β.Δ. 25-9-1950 ΦΕΚ. Α 216/1950
(7) Ο κυριότερος προβληματισμός σε ότι αφορά την ονοματολογία προέρχεται από το γεγονός ότι και τα δύο μεγάλα χωριά της περιοχής (Κόρωνίδα, Κόρωνος) προσπάθησαν να διεκδικήσουν για λογαριασμό τους το όνομα του παλαιού δήμου Κορωνίδας με συνέπεια οι κάτοικοι και των δύο χωριών να έπρεπε να αποκαλούνται Κορωνιδιάτες.Πηγή: Χρήστος Σιδερής ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΞΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ


The names by which we meet the villages of the northern mountain Naxos the period of the Frank occupation is Keramoti, Trikokies (Coronos), Skados, Mesi and Komiaki. The name Vothroi used sometimes for the whole northern mountainous Naxos, sometimes for parts or the whole of the Smyridochorion (1) and sometimes for the current Koronos village (2).
In 1835 is founded the old municipality of Coronis involving all the villages of the northern mountain Naxos with the capital Komiaki. Besides Komiaki the villages that constituent was Keramoti (along with Sifones), Trikokies and Skado (along with Mesi). In the next census (1844) the area included in the municipality Apeiranthias with capital Apeiranthos village. The names of the villages were still the same.
On 24 June 1858 the mountainous area north of Naxos rebuilding the old municipality Coronis again with Komiaki as capital. In the census of 1907 we find Trikokkies (Coronos) with the name Vothroi.
The old municipality Coronis remained single municipality until 1912 when it was split into three different municipalities (3): the municipality Vothroi (Vothroi-Keramoti) with Vothroi (Coronos) as capital, the municipality Skadou (Skado-Mesi) with Skado as capital and the municipality Coronis with capital Coronis (Komiaki). So, Komiaki not only appropriated the name KOronis for the region but reversed and the traditional name of the village.
In 1927 the municipality of Vothroi renamed municipality of Koronos (4), taking the name of the mountain Coronos located above the village, essentially trying to claim the name of the old municipality on it’s behalf.
Since 1931 Keramoti distracted from the jurisdiction of Koronos and become autonomous municipality while the smallest village which became autonomous municipality (5) (now Communities) were Mesi in 1950 (6).
After that, for reasons of political correct would talk to each village with a name that had the time for which a petition. For Koronos until 1907 and would talk with the name Trikokkies, from 1907 to 1927 under the name Vothroi and that was followed by the name Coronos. For the Koronis will refear with the name Komiaki up to 1912 and from there, we will used the same name for the wider region and the name Koronis for the central village. Until now the two names are active for the region Komiaki and used interchangeably by the local people and by the rest of the Naxian people (7).

(1) Kefalliniadis 1996: 378-383
(2) Zerlentis 1925: 64-66
(3) Northeast 29-8-1912 FEK. A 261/1912
(4) NW 20-8-1927 FEK. A 179/1927
(5) KD 12-1-1931, FEK. A 10/1931
(6) Northeast 25-9-1950 FEK. A 216/1950
(7) The main concern in terms of nomenclature comes from the fact that the two large villages in the region (Koronis, Koronos) tried to reclaim them for their own account in the name of the old municipality Coronis with the local inhabitants in the two villages to be called Koronidiates.Source: Chris Sideris DEMOGRAPHIC MANUFACTURING CAPACITY OF STRUCTURE AND IMMIGRATION IN NORTHERN MOUNTAINOUS NAXOS from THE 19th CENTURY UNTIL OUR DAYS

No comments: